واژه نامه دوزبانگی

جستجوی اصطلاحات واژه نامه (عبارت منظم مجاز است)

واژه نامه ها

کودک دوزبانه کلیک ها: 105
مترادف ها: Bilingual child

به آن دسته از بچه هایی اشاره دارد که به ۲ زبان یا بیشتر صحبت می کنند به طوری که بعد از تولد یا در دوران مدرسه یاد گرفته اند.

فرهنگ دوزبانه کلیک ها: 72

دوزبانه ها کم و ﺑﯿﺶ داراى دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ هستند. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮى در ﻃﻮل زﺑﺎن آﻣﻮزى اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. کسی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن اول، زﺑﺎن دوم را ﯾﺎد ﻣﻰ ﮔﯿﺮد، ﻓﺮﻫﻨﮓ آن زﺑﺎن را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﻰ گیرد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت دوزﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ است در دو زﺑﺎن داراى ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮى، ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ واژﮔﺎن زﺑﺎن را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﻣﺎ دوزﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻰ داراى ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﻞ داده و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

فرد دوزبانه کلیک ها: 78
مترادف ها: Bilingual person

به فردي اطلاق مي‌شود که از زمان آغاز آموزش رسمي، با زبان ديگري که در کشور عموميت يافته و در حکم زبان دوم مي‌باشد، آشنا شده و آموزش مي‌بيند.

شم زبانی کلیک ها: 193

استفاده ی ناخود آگاه از زبان و جای گیری و درونی شدن قواعد زبان دوم در ذهن را شم زبانی می گویند.

توانایی استفاده ی ناخود آگاه از زبان دوم

سن دوزبانگی کلیک ها: 80

به مدت زمانی که کودک در معرض کارتون یا محیط انگلیسی زبان مثل کارگاه های دوزبانگی و ... بوده است می گویند.

زبان مادری کلیک ها: 94
مترادف ها: Mother tongue

اولین زبانی که آموخته می شود، فرد با آن صحبت می کند و مسائل فرهنگی و اجتماعی را به وسیله آن درک می کند

زبان برتر کلیک ها: 58
مترادف ها: Dominant language

زبانی كه كودك بهتر با آن صحبت زبان برتر”‌ Dominant language”‌نامیده می شود

زبان کلیک ها: 103

نظامی مرکب از نمادهای گویشی و نوشتاری تعریف می نماید که به طریقی استاندارد شده، توسط اعضای یک گروه اجتماعی به منظور فراخواندن معنی، به کار می رود. 

دوزبانه همسان کلیک ها: 139

کسی است که در هر وضعیت قادر است، هر دو زبان را چون گویشور آن زبان صحبت کند و نمیتوان بین او و گویشور زبانی تفاوت قایل شد. این قطعی ترین نوع دو زبانگی است.

دوزبانه همزمان کلیک ها: 76

کودکی که هر دو زبان را همزمان فرا گیرد

دوزبانه هم پایه کلیک ها: 73

در دوزبانگی هم پایه شخص بر هر دو زبان در تمام ابعادش تسلطی یکسان دارد.

در دو زبانگی هم پایه شخص برای زبان مادری و زبان دوم قواعد کامل را در ذهن دارد طوری که آن دو زبان در هم تداخل ندارند. این افراد توانایی تفکر و اندیشیدن به هر دو زبان را دارند.

دوزبانه موقعیتی کلیک ها: 68
مترادف ها: دوزبانه بافتی

یادگیری زبان مبتنی بر بافت را دوزبانه موقعیتی یا بافتی می گویند

دوزبانه مغلوب کلیک ها: 91

کسی است که احساس می کند در فهم یا اظهار نظر و احساس خود در زبانی مشکل دارد و این مشکل به دلیل عدم استفاده از زبان است

دوزبانه متوازن کلیک ها: 72
مترادف ها: دوزبانه متعادل

دوزبانه ها و چند زبانه ها به ندرت در توانایی استفاده از دو زبان با هم برابر هستند . اغلب یکی از زبان ها برتر می باشد. کسی را که بر هر دو زبان اشراف تقریباً برابری داشته باشد ، دوزبانه متوازن یا متعادل می گویند

دوزبانه مبدل کلیک ها: 76

کسی ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟﻰ در زﺑﺎن دوم وى ﻫﻨﮕﺎم استفاده ملاحظه ﻣﻰ شود و اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﺎ ناشی از تبدیل اﻟﮕﻮﻫﺎى زبان دوم ﺑﻪ زبان اول
است